NPB Sep 30, 2021 16:30
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yakult Swallows
Yakult Swallows
Yokohama BayStars
Yokohama BayStars
6
7
0
1
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
0
0
5
12
0
0
imgalt
imgalt
imgalt