NPB Sep 29, 2021 16:30
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EI
H
E
Yakult Swallows
Yakult Swallows
Yokohama BayStars
Yokohama BayStars
5
7
0
1
0
1
0
4
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
11
1
0
imgalt
imgalt
imgalt