Huang Rongqi
Xinjiang Flying Tigers / SF  /  Китай