Chongqing Liangjiang Athletic
China / 1995 / 6.33M€