1. liga Women
S
1
2
3
4
5
Total
Dobrichovice F
Dobrichovice F
Zizkov F
Zizkov F
3
2
26
24
21
25
25
20
22
25
25
12
119
106