Φορτούνα Σιτάρντ
Βασίλειο των Κάτω Χωρών / 1968 / 22.4M€