Ukraine Win Cup Jan 22, 2022 09:15
Yuriy Chikalov
Yuriy Chikalov
FT
2 - 3
Serhii·Ormanzhy
Serhii·Ormanzhy
1
2
3
4
5
S
Yuriy Chikalov
Yuriy Chikalov
Serhii·Ormanzhy
Serhii·Ormanzhy
8
11
12
10
11
8
4
11
11
13
2
3
imgalt
imgalt
imgalt