เฮสเอสเค ซรีนจสกิ มอสตร้า
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา / 1906 / 8.8M€