#
ทั้งหมด กำลังดำเนินการ ที่เสร็จเรียบร้อย กำหนดการ